TRA CỨU DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ
Tên dịch vụ
Tên đơn vị cung cấp
Mức độ dịch vụ công

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ
Tổng số dịch vụ: 5
Tên dịch vụ côngLĩnh vựcĐơn vị cung cấpWebsiteChú thích
Cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng Vụ Công nghiệp nhẹ Truy cập
Thông báo tập trung kinh tế Xuất nhập khẩu Cục Quản lý cạnh tranh Truy cập
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Truy cập
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập

Tổng số dịch vụ: 5
Tên dịch vụ côngLĩnh vựcĐơn vị cung cấpWebsiteChú thích
Cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng Vụ Công nghiệp nhẹ Truy cập
Thông báo tập trung kinh tế Xuất nhập khẩu Cục Quản lý cạnh tranh Truy cập
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Truy cập
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập

Tổng số dịch vụ: 5
Tên dịch vụ côngLĩnh vựcĐơn vị cung cấpWebsiteChú thích
Cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng Vụ Công nghiệp nhẹ Truy cập
Thông báo tập trung kinh tế Xuất nhập khẩu Cục Quản lý cạnh tranh Truy cập
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Truy cập
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập