TRA CỨU DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ
Tên dịch vụ
Tên đơn vị cung cấp
Mức độ dịch vụ công

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ
Tổng số dịch vụ: 8
Tên dịch vụ côngLĩnh vựcĐơn vị cung cấpWebsiteChú thích
Đăng ký, thông báo website Thương mại điện tử Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Truy cập
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất Hóa chất Cục Hóa chất Truy cập
Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp giấy phép nhập khẩu tự động Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Trang:  / 2

Tổng số dịch vụ: 8
Tên dịch vụ côngLĩnh vựcĐơn vị cung cấpWebsiteChú thích
Đăng ký, thông báo website Thương mại điện tử Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Truy cập
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất Hóa chất Cục Hóa chất Truy cập
Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp giấy phép nhập khẩu tự động Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Trang:  / 2

Tổng số dịch vụ: 8
Tên dịch vụ côngLĩnh vựcĐơn vị cung cấpWebsiteChú thích
Đăng ký, thông báo website Thương mại điện tử Thương mại điện tử Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Truy cập
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất Hóa chất Cục Hóa chất Truy cập
Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Cấp giấy phép nhập khẩu tự động Xuất nhập khẩu Cục Xuất nhập khẩu Truy cập
Trang:  / 2