TRA CỨU DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ
Tên dịch vụ
Tên đơn vị cung cấp
Mức độ dịch vụ công

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN DO BỘ CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

Dịch vụ công trực tuyến

mức độ 2
Số lượng dịch vụ công trực tuyến đã thực hiện: 0

Dịch vụ công trực tuyến

mức độ 3
Số lượng dịch vụ công trực tuyến đã thực hiện: 5

Dịch vụ công trực tuyến

mức độ 4
Số lượng dịch vụ công trực tuyến đã thực hiện: 8